Taal

shutterstock_66306508

Meer aandacht voor leerkrachtvaardigheden in het taalonderwijs? Wat is van wezenlijk belang bij het taalonderwijs?  En hoe zorgen we voor betere resultaten?

Centraal Nederland heeft experts die u kunnen adviseren op de verschillende deelgebieden van het taalonderwijs.

Spelling

Correct spellen is een vaardigheid die in onze maatschappij van groot belang wordt geacht. Maar wat is van wezenlijk belang bij het spellingonderwijs? Hoe geven we een goede spellingles? En hoe zorgen we voor betere resultaten?

Een impressie van wat er zoal aan bod komt tijdens een bijeenkomst:

  • informatie over de nieuwste ontwikkelingen bij het spellingonderwijs;
  • eigen onderwijs in spelling kritisch bekijken;
  • spellingonderwijs op basis van belangrijke strategieën;
  • hoe geef je een effectieve instructie bij spelling?
  • het toepassen van geleerde spellingvaardigheden bij allerlei teksten (transfer).

Woordenschat

Steeds meer taalmethoden bevatten een expliciete woordenschatlijn. Deze lijn volgen is echter niet voldoende. Begrippen worden niet structureel aangeboden, missen vaak de zo belangrijke samenhang of blijken vaak al bekend te zijn. Daarnaast is het essentieel om gedurende de hele dag aan woordenschat te werken. Welke didactiek en werkvormen kunt u dan het beste gebruiken door de hele school heen? Dat zijn zaken die aan de orde komen tijdens de cursus “Belangrijke woorden zijn vaak voorbijgangers.”

Referentieniveaus taal/lezen

De recente aandacht voor de referentieniveaus taal en rekenen is u vast niet ontgaan. Wat gaan de referentieniveaus de komende jaren voor uw school betekenen? Bijvoorbeeld wanneer het gaat om de eindtoets in groep 8. De referentieniveaus zitten vaak al verwerkt in de nieuwste taal- en rekenmethoden; wat betekent dit in de praktijk voor de reken- of taalles? En hoe gebruikt u de referentieniveaus bij het opstellen van een ontwikkelperspectief of een groepsplan?
Wij willen u graag helpen om in korte tijd op de hoogte te zijn van deze materie. Laat u op een effectieve en praktische manier informeren over de referentieniveaus in een van onze oriëntatiebijeenkomsten.

Interactief taalonderwijs

Interactief taalonderwijs gaat ervan uit dat je taal vooral leert in het gebruik met anderen.
Voor interactief taalonderwijs in groep 1 tot en met 4 kunt u bij Centraal Nederland denken aan:

  • het inrichten van een rijke taalomgeving in de klas: taal-, lees- en schrijfhoeken, thematafels, boekencollecties, het werken met nieuwsborden en woordmuren;
  • optimaliseren van uw instructie en interactie;
  • welke vaardigheden heeft u daarvoor nodig?
  • welke werkvormen passen bij interactief taalonderwijs?

Integratie taal en zaakvakken groep 5-8

De Taalzaak is een traject waarbij uw school taalvaardigheden en zaakvakken met elkaar integreert. Dat kan bij voorbeeldbeeld gaan over toegepast begrijpend lezen bij aardrijkskunde. Of schrijfvaardigheid en natuur en techniek. Door middel van nieuwe activiteiten en strategieën leert u een nieuwe manier om met de lesstof en de methode om te gaan. Hiervoor kunt u een beroep doen op begeleiding van Centraal Nederland. U kunt hierbij kiezen uit diverse modules.

Optimaliseren van uw taalonderwijs?

Neem contact op met ons via info@centraalnederland.nl of 085 – 8 330 330.

Bijlage:

Informatie over coaching taalcoördinatoren en intern begeleiders