Dyslexiebehandelmethode Taaltoren

Methode Taaltoren

Tijdens de dyslexiebehandeling is een duidelijke structuur en herhaling van groot belang. Daarnaast dient er voldoende aandacht voor motivatie, leesplezier en het welbevinden van het kind te zijn. Ook is de samenwerking tussen behandelaar, ouders en school belangrijk. Hoe combineer je al deze facetten?

 Hiervoor heeft Centraal Nederland haar eigen methode voor dyslexiebehandeling ontwikkeld, Taaltoren. Deze methode voor de behandeling van kinderen met ernstige dyslexie is aantrekkelijk vormgegeven en is gebaseerd op recente wetenschappelijke onderzoeken.

Uitgangspunten en opzet

Bij de opzet van Taaltoren is uitgegaan van het ‘Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling’ (Blomert 2006). Belangrijke uitgangspunten van Taaltoren voor het leren lezen en spellen zijn:

 1. De aandacht voor fonologische vaardigheden: het luisteren naar klanken, het onderscheiden van klanken en het koppelen van de klanken aan de juiste tekens. Taaltoren biedt veel luisteroefeningen om deze vaardigheden te trainen. Daarmee wordt een belangrijk probleem van dyslectici aangepakt, namelijk de moeite die ze hebben met het onderscheiden en rubriceren van klanken.
 2. Er is inhoudelijk een overzichtelijke en strakke structuur voor het aanleren van spellingregels met veel aandacht voor herhaling.
 3. Bij lezen draait het om nauwkeurig vloeiend lezen op tempo. De aanpak gaat uit van het herhaald lezen van woorden en teksten. De methode biedt technieken en strategieën om woorden op een juiste en snelle manier te ontsleutelen.
 4. Alle lessen zijn opgebouwd volgens het directe-instructiemodel. Dit betekent dat elke les volgens een vast stramien verloopt:
 • Introductie en doel van de les
 • Ophalen van voorkennis
 • Instructie
 • Begeleide inoefening
 • Terugkoppeling met veel gerichte feedback
 1. De aandacht voor psycho-educatie: uitleg geven over dyslexie met de oorzaak, symptomen en gevolgen daarvan. Dit is belangrijk voor het kind omdat het een beschermende factor is bij eventuele negatieve ervaringen. Psycho-educatie leert het kind om te gaan met de dyslexie. Bovendien kan inzicht in de oorzaak en gevolgen van dyslexie de motivatie voor de behandeling versterken. Een goede motivatie bepaalt voor een belangrijk deel of een behandeling effectief is.
 2. Het bevorderen van leesmotivatie en leesplezier.

Visuele ondersteuning

De vormgeving van Taaltoren is niet alleen aantrekkelijk voor kinderen maar biedt tevens visuele ondersteuning bij het leerproces. Belangrijke onderdelen van de methode zijn:

 • De spellingtoren, waarop alle spellingcategorieën die in de methode aan de orde komen systematisch zijn weergeven.
 • De leestoren, waarop technieken en strategieën voor vlot en nauwkeurig lezen zijn uitgebeeld.
 • De klankenkaart met een overzicht van het klankensysteem, visueel ondersteund door symbolen.
 • De hulpkaarten om spellingregels te verduidelijken en te onthouden.

Oefenmateriaal

Taaltoren biedt een schat aan oefenmateriaal:

 • Kopieerbladen voor spellingoefeningen en dictees
 • Woordpakketten
 • Teksten

Belangrijk voor een succesvol verloop van de dyslexiebehandeling is de samenwerking met ouders en school. Beide partijen leveren hun bijdrage door thuis en op school te oefenen met materialen die door de behandelaar zijn meegegeven. Ter ondersteuning van dit oefenen biedt Taaltoren:

 • Instructie- en planningsbladen voor de ouders;
 • Instructieblad voor de begeleider op school.

Registratiesysteem

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen, heeft Taaltoren een nauwkeurig registratiesysteem met de volgende onderdelen:

 • Behandelplan, waarin de beginsituatie van het kind wordt geschetst en doelen voor de behandeling staan omschreven, dit is leidend voor de eerste weken van de behandeling.
 • Logboeken, waarin de behandelaar per behandeling bijhoudt wat er is gedaan.
 • Tussenevaluaties; het kind wordt getoetst na de 12e en de 30e behandeling, als er daarna nog een behandelperiode noodzakelijk is, wordt er getoetst na de 50e behandeling.
 • Eindtoets en Eindverslag na afsluiting van de behandeling met adviezen en overdracht voor school en ouders.

Klik hier voor het artikel ‘Effectiviteitsonderzoek naar dyslexiebehandelmethode Taaltoren

©Taaltoren is ontwikkeld door Centraal Nederland. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centraal Nederland materiaal van Taaltoren (schriftelijk en digitaal) te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.