Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT)

U streeft naar passend onderwijs voor al uw leerlingen. Instrumenten om dat proces te ondersteunen zijn onmisbaar.

Met de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) kunt u tussentijds de opbrengsten van het onderwijs bepalen. Deze toets kunt u afnemen in groep 4 en groep 6. De NSCCT vergelijkt kinderen niet langer met een gemiddelde landelijke score, maar met een kenmerk van zichzelf, namelijk leerpotentie. 

Screening van capaciteiten

Om in te kunnen schatten tot welk ontwikkelingsprofiel een leerling behoort, kan de NSCCT worden afgenomen. Deze test:

  • screent de capaciteiten van leerlingen, en
  • vergelijkt ze met de inschatting hiervan door de leerkracht.

Bij onderpresteren blijven de verwachting van de leerkracht en de toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem achter bij de capaciteiten van de leerling. De leerling presteert in dat geval op school slechter dan de testuitslag doet verwachten. Vooral het signaleren van onderpresteren vanaf groep 4 is belangrijk omdat er dan nog tijd is om de achterstanden aan te pakken.

Met capaciteitsmetingen in latere leerjaren worden de capaciteiten steeds meer valide gemeten. Door de intelligentiescore af te zetten tegen de prestaties van de leerlingen kan worden nagegaan in hoeverre de aanpak van de leerkracht en de school heeft gewerkt en de achterstanden zijn verdwenen. De school kan daarmee de kwaliteit of additionele waarde van het onderwijs evalueren en op tijd bepalen waar extra aandacht aan moet worden besteed.

Afname en Interpretatie

De NSCCT wordt op uw school afgenomen door daarvoor gekwalificeerde pedagogisch psychologisch assistenten. Centraal Nederland draagt zorg voor de verwerking van de resultaten. Een bevoegd orthopedagoog/GZ-psycholoog verzorgt vervolgens de nabespreking op uw school. In de nabespreking gaat het vooral om het opsporen van onderpresteerders. Hiertoe wordt onder meer het beeld van de leerkracht vergeleken met de uitkomst van de NSCCT en de behaalde schoolvorderingen (LVS).
Blijkt uit de test dat het onderwijs op uw school op bepaalde punten beter kan, dan geeft Centraal Nederland ook aan hoe u dit kunt realiseren.

De NSCCT is door COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland) als voldoende/goed beoordeeld

Meer weten over de NSCCT?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.