Masterclasses OGW in de kleutergroep

Opbrengstgericht werken met kleuters, kan dat? Kunnen kleuters nog kleuteren? Komt de spontane ontwikkeling van kleuters niet onder druk te staan? Mogen ze niet gewoon lekker spelen?

Met de opkomst van opbrengstgericht werken klinken deze vragen steeds vaker. Terecht, vinden wij. Tegelijkertijd menen we dat opbrengstgericht werken en kleuteronderwijs elkaar niet hoeven te bijten. Want is onderwijs niet altijd gericht op opbrengsten? Wel vraagt opbrengstgericht werken bij jonge kinderen specifieke pedagogische kennis en vaardigheden van leerkrachten. Daarom biedt Centraal Nederland leerkrachten in kleutergroepen een reeks Masterclasses Opbrengstgericht Werken van School aan Zet aan.

Masterclass Organisatie in de onderbouw
Het fundament voor een goede doorgaande ontwikkeling in het basisonderwijs op het gebied van taal en rekenen, wordt gelegd in de kleutergroepen. Daarbij kenmerkt het onderwijs in de groepen 1 en 2 zich door variatie en differentiatie. Goede planning en organisatie zijn voorwaarden om dit te realiseren. Hoe je dit doet, staat centraal in deze masterclass.

Masterclass Rekendidactiek in relatie tot opbrengstgericht werken
Goed voorbereidend rekenonderwijs in de kleutergroepen met behoud van de eigenheid van de kleuterperiode volgens de cyclus van opbrengstgericht werken. Hoe doe je dat? Tijdens de masterclass staat het beantwoorden van deze vraag centraal. Hierbij is de aandacht gericht op de kwaliteit van het aanbod, de leeromgeving en het didactisch handelen van de leerkracht.

Masterclass Jonge risicokind
In elke klas zijn er altijd wel een paar kleuters die de leerkracht hoofdbrekens bezorgen. Het gaat dan niet alleen om kinderen die het gebeuren in de klas verstoren maar ook om kinderen die een leemte, stilstand of terugval laten zien in de ontwikkeling. Wanneer een leerkracht zich zorgen maakt om een kind, dan is het van belang dat zij daarin wordt ondersteund en begeleid. Deze begeleiding dient planmatig te verlopen, met aandacht voor het handelen van de leerkracht en de effecten daarvan op het kind. Tijdens deze masterclass wordt ingegaan op het begeleidingsproces en het vergroten van het handelingsrepertoire van de leerkracht en de rol van de externe begeleider daarbij.

Masterclass Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
Hoe geef je invulling aan differentiatie in een kleutergroep waarin kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zitten? Bij het beantwoorden van deze vraag, leggen we tijdens de masterclass de relatie met taal-, lees- en rekenonderwijs in de kleutergroep. Centraal staat de kwaliteit van het aanbod, de leeromgeving en natuurlijk het didactisch handelen van de leerkracht bij kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Masterclass Observeren en peilen in verschillende speel-/leersituaties
Om in een kleutergroep op een goede manier te kunnen differentiëren, is het zaak dat de leerkracht zich een goed beeld vormt van de kinderen. Het is dan ook belangrijk dat je weet waarop je moet letten bij observaties. Vervolgens gaat het er natuurlijk om dat je doelgericht inspeelt op wat je ziet. Hoe je dit alles kunt doen, komt in deze masterclass aan de orde.

Masterclass Rol onderbouwcoördinator
Goede ondersteuning bieden aan leerkrachten in groep 1 en 2 vraagt kennis van zaken over het kleuteronderwijs en het specifieke karakter van kleuterdidactiek. Daarnaast is het belangrijk dat je een helder beeld hebt van de doorgaande ontwikkeling op het gebied van taal, lezen en rekenen. Welke accenten moeten er worden gelegd zodat de aansluiting met groep 3 voor alle kinderen goed verloopt? Hoe differentieer je in een kleutergroep en hoe vertaal je dit in een groepsplan? Deze vragen staan centraal in de masterclass.

De masterclasses duren één dag.
Doelgroepen voor de masterclasses zijn: leerkrachten van groep 1 en 2, onderbouwcoördinatoren en intern begeleiders.

Wij verzorgen de masterclasses voor schoolteams of schoolverenigingen. Dit is mogelijk op locatie. Als we voor een masterclass 7 deelnemers hebben, kan deze doorgaan.

Prijs: 150 euro per persoon.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden?

Neem contact op via info@centraalnederland.nl.