Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI)

Wat is een Vertrouwenspersoon Integriteit? Wanneer stel je zo’n vertrouwenspersoon aan? En welke taken heeft deze persoon?

De VPOO (Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen) is inmiddels een bekend begrip binnen het onderwijs. Bij deze persoon kunnen mensen terecht met problemen zoals pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie.
De Vertrouwenspersoon Integriteit speelt een rol bij vermoedens van integriteitsschendingen of ernstige misstanden, en bij de preventie ervan. Bij ernstige misstanden in het onderwijs valt te denken aan: diefstal van schoolspullen of gelden, onjuiste opgave van leerlingenaantallen of manipuleren van toetsuitslagen.

Verplichting

Met de komst van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders zijn werkgevers met meer dan 50 werknemers verplicht een regeling vast te stellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Daarnaast zal in de loop van 2022 de interne meldprocedure van de meeste werkgevers in Nederland ook aan de nieuwe eisen moeten voldoen. Een VPI kan onderdeel uitmaken van een meldingsregeling voor misstanden.

Taken van een VPI

Zijn er medewerkers in een organisatie die voor hen onaanvaardbare integriteitskwesties hebben? Dan heeft de Vertrouwenspersoon Integriteit voor hen in de eerste plaats een klankbordfunctie. Daarnaast heeft de VPI een adviesfunctie. De VPI adviseert een melder over de te nemen stappen om de misstand correct aanhangig te maken. De VPI heeft ook een meldfunctie. Als een melder de zaak niet wil voorleggen aan een rechter dan doet de VPI dit namens en met instemming van de melder. De Vertrouwenspersoon Integriteit handelt in het belang van de organisatie en zorgt dat de melding daar komt waar actie kan worden ondernomen.

Meer weten?

Heeft u behoefte aan de inzet van een externe VPI of ondersteuning bij het opstellen van een regeling? Neem dan contact op met Centraal Nederland via info@centraalnederland.nl . Bellen kan ook naar: 085 – 8330330