Kwaliteitszorg; externe audit

Wilt u de kwaliteit van uw school onder een vergrootglas leggen? Eens goed inzoomen op het huidige niveau van de school, het team, de groep en de leerlingen? Dat kan met een externe audit door Centraal Nederland.

De auditors van Centraal Nederland maken gebruik van het nieuwe onderzoekkader van de onderwijsinspectie (2018). Daarbij wordt de kwaliteit van het onderwijs vooral bepaald door de kwaliteit van het lesgeven en de invulling van onderwijskundig leiderschap. Schoolklimaat, veiligheid en financieel beheer zijn belangrijke voorwaarden. 

Dus:

  • Krijgen leerlingen goed les (onderwijsproces)?
  • Leren de leerlingen genoeg (onderwijsresultaten)? 
  • Is de kwaliteit geborgd (kwaliteitsborging en ambities)?
  • Voelen leerlingen en leerkrachten zich veilig (schoolklimaat)?
  • Is het een financieel gezonde school en zijn er voldoende materiële middelen beschikbaar (financiën)?

Werkwijze
Voor de audit kunnen we naar alle velden kijken, maar meestal worden accenten gelegd naar aanleiding van de intake vooraf met de bestuurder. De werkwijze van het auditteam kan zijn:

  • Alle medewerkers van de school vullen vooraf een vragenlijst is, waarin ze beschrijven  ‘waar ze staan’. We vragen o.a. naar: visies en ambities,  belemmerende en bevorderende factoren en overtuigingen.
  • De auditors verzamelen feiten naar aanleiding van o.a. het schoolplan, inspectieonderzoeken, opbrengstgegevens, de organisatiestructuur.
  • Er vinden waarnemingen plaats door een aantal (MT-, bouw-, team-) vergaderingen en zorggesprekken bij te wonen en door geplande klassenbezoeken gericht op pedagogisch, didactisch handelen en de organisatie in de groep. 
  • Met de directeur, intern begeleiders en leraren vinden individuele gesprekken plaats.
  • Alle indrukken en bevindingen worden gebundeld en beschreven in een eindrapport. Hierin worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. De adviezen worden mondeling toegelicht door de auditors.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen info@centraalnederland.nl. U kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330.