Kwaliteitszorg; externe audit

Wil je inzicht krijgen in de kwaliteiten van je school? Wil je je schoolorganisatie eens doorlichten om helder te krijgen waar jullie goed in zijn, waar verbeteringen gewenst zijn of hoe juist de werkdruk is te verlichten?

Met onze ontwikkelingsgerichte audit krijg je goed zicht op het onderwijsleerproces en de kwaliteit van je school. De audit biedt handreikingen waarmee een schoolleider en team gericht kunnen werken aan verbeteringen. Onze audits worden voor een deel online en voor een deel offline uitgevoerd.

Doel audit

Een audit brengt sterke kanten en knelpunten in beeld. Belemmeringen in de ontwikkeling van de schoolorganisatie kunnen we opheffen door het formuleren van verbeterpunten. De uitkomst van de audit biedt altijd een concreet, richtinggevend advies, waarop een schoolverbeterplan kan worden uitgewerkt.

Opzet audit

Na de intake volgt de ontwikkelingsgerichte audit in 4 fasen, namelijk: signaleren, analyseren, plannen en realiseren.

 1. Signaleren
  Visie en opdracht worden geformuleerd. De school levert de benodigde documenten aan. Centraal Nederland legt het proces van de audit online uit aan het team, waarna het team een lijst met signaleringsvragen invult. Bespreking met het team van de ingevulde vragenlijsten vindt plaats in een online sessie.
 2. Analyseren
  Alle teamleden vullen een analyseschema in. Dit betreft vragen en analyses op zowel individueel als op schoolniveau. De analyse gaat over didactisch en pedagogisch handelen alsmede over de organisatie van de school. Vervolgens houdt de adviseur van CN werksessies per bouw, met het MT en met individuele teamleden. Desgewenst kan dit online of offline plaatsvinden.
 3. Plannen
  Met het team bespreken we hoe we vanuit de analysefase naar de planning van concrete doelen gaan. Ieder teamlead bespreekt de persoonlijke doelen met de adviseur van CN. Vervolgens komt er een terugkoppeling naar de opdrachtgever in een eindverslag en worden opties voor eventuele begeleiding door CN besproken.
 4. Realiseren
  Optioneel zijn er begeleidingsmogelijkheden door Centraal Nederland. Afhankelijk van de gekozen verbeterpunten valt te denken aan: online of offline bijeenkomsten met het team, bijwonen van MT-vergaderingen, coaching, coaching-on-the-job, etc.

Meer weten?
Voor meer informatie over onze ontwikkelingsgerichte audit kunt u contact opnemen info@centraalnederland.nl  of bellen naar 085 – 8 330 330.