Gemeenten en ernstige enkelvoudige dyslexie

Hoe hebben gemeenten de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie geregeld?

Niet alle gemeenten pakken de vergoede dyslexiezorg op dezelfde manier aan. Hoe zit dit? En hoe heeft Centraal Nederland als zorgaanbieder deze vergoede dyslexiezorg met de gemeenten afgestemd?

Sinds 2015 zijn gemeenten, als gevolg van de transitie jeugdzorg, financieel verantwoordelijk voor de bekostiging van de diagnostiek en de behandeling van EED. Veelal werken gemeenten hier regionaal in samen. Zij kopen de zorg regionaal in. De toeleiding tot de zorg is verschillend geregeld. Er zijn regio’s die de verantwoordelijkheid overlaten aan de zorginstellingen en er zijn gemeenten die de toeleiding zelf hebben georganiseerd. Zij zijn dan poortwachter. Die functie is meestal toegekend aan het Centrum van Jeugd en Gezin, een wijkteam of een soortgelijke lokale voorziening.

Zorg ingekocht en uitgevoerd

Centraal Nederland heeft in 2015 in 10 regio’s zorg ingekocht en uitgevoerd. In 2016 is dit opnieuw gebeurd. Dit betekent dat er binnen de afgesproken budgetruimte zorg kan worden verleend. Met twee regio’s zijn daarnaast afspraken gemaakt voor het geval zich een kind uit die regio aanmeldt.

Wij kunnen hierdoor in een groot gebied zorg verlenen, globaal van Steenwijk tot Middelharnis en van Rijssen tot Katwijk. Op dit moment hebben wij verdeeld over zo’n 40 locaties ongeveer 350 kinderen in zorg. Voor deze kinderen is EED vastgesteld door onze GZ-psychologen of orthopedagogen-generalist (hoofdbehandelaren).  De kinderen ontvangen op maat gemaakte behandelingen door onze dyslexiebehandelaren die hun werk uitvoeren onder eindverantwoording van de hoofdbehandelaren. De behandelingen worden uitgevoerd aan de hand van de door ons ontwikkelde methode Taaltoren, een up-to-date methodiek die expliciet voor deze vergoede zorg is ontwikkeld.

Zorg in 2018

Momenteel vinden er gesprekken plaats met regio’s en gemeenten om de afspraken voor 2018 voor te bereiden, zodat we deze diensten aan kinderen kunnen blijven bieden.

Meer weten?

Vragen over de dyslexiezorg kunt u bespreken met uw adviseur leerlingenzorg. U kunt ook met ons contact opnemen via info@centraalnederland.nl .

Als kinderen goed leren lezen, nemen hun ontwikkelingskansen onvoorstelbaar toe. Daar werken wij graag aan mee!